How do you say canal in Vietnamese?
— kênh đào; Kênh đào


Specialized synonyms for canal in Vietnamese
urethraống đái
vaginaâm đạo
Category relationships for canal in Vietnamese
astronomythiên văn học