How do you say coast in Thai?
— ชายฝั่ง (chaai-fàng), ทางลาดเอียง (taang lâat-iang)


Generic synonyms for coast in Thai
shoreฝั่ง (fàng); ชายฝั่ง (chaaifàng)