How do you say dress in Vietnamese?
— mặc (quần áo)


Related synonyms for dress in Vietnamese
clothesquần áo
dolàm; thực hiện
settập hợp
Generic synonyms for dress in Vietnamese
changethay đổi; đổi
finishkết thúc; hoàn thành; làm xong
Specialized synonyms for dress in Vietnamese
changethay đổi; đổi
shoegiày; hài
Terms within for dress in Vietnamese
zip fastenerkhoá kéo
Related verbs for dress in Vietnamese
dolàm; thực hiện
settập hợp
Entails for dress in Vietnamese
killgiết