How do you say eucalyptus in Indonesian?
— Eukaliptus


Generic synonyms for eucalyptus in Indonesian
woodhutan