How do you say gambling in Estonian?
— Hasartmäng


Derivative terms for gambling in Estonian
gamemäng