How do you say gambling in Romanian?
— Joc de noroc


Related synonyms for gambling in Romanian
playjoc (m)
Derivative terms for gambling in Romanian
gamejoc (n)
playjoc (m)