How do you say hope in Chinese?
— 愿望


Generic synonyms for hope in Chinese
person人 (rén)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
want要 (yào), 想 (xiǎng), 想要 (xiǎngyào), 願意, 愿意 (yuànyi), 需要 (xūyào)
wish願望, 愿望 (yuànwàng), 希望 (xīwàng), 但願, 但愿 (dànyuàn)
Specialized synonyms for hope in Chinese
rainbow隮 (jī); 彩虹 ('cǎi hóng')