How do you say husband in Macedonian?
— маж (m) (maž); сопруг (m) (sóprug)


Generic synonyms for husband in Macedonian
spouseсопружник (m) (sópružnik); брачен другар (m) (bráčen drúgar); (m) (sóprug)сопруга (f) (sópruga)
Antonyms for husband in Macedonian
wifeжена (f) (žéna); сопруга (f) (sópruga)