How do you say husband in Vietnamese?
— chồng


Generic synonyms for husband in Vietnamese
spousechồng; vợ; nhà
Antonyms for husband in Vietnamese
wifevợ; người vợ