How do you say sun in Urdu?
— سوریہ (m) (sūrya); خورشید (m) (xuršed); سورج (m) (sūraj); خورشید (m) (khurśed); روی (m) (ravi); سوریہ (m) (sūrya); سورج


Generic synonyms for sun in Urdu
starستارہ (m) (sitārā)
lieپڑنا (paṛnā); پڑا (paṛā honā); لیٹنا (leṭnā); لیٹا (leṭā honā)
lightروشنی (f) (rośnī); پرکاش (m) (prakāś)