How do you say war in Vietnamese?
— chiến tranh; Chiến tranh


Generic synonyms for war in Vietnamese
battletrận đánh
fightchiến đấu
Specialized synonyms for war in Vietnamese
civil warnội chiến
Terms within for war in Vietnamese
battletrận đánh
fightchiến đấu
Antonyms for war in Vietnamese
peaceyên tĩnh