How do you say river in Chinese?
— 河 (hé), 江 (jiāng), 河流 (héliú), 水流 (shuǐliú), 川 (chuān); 河流; 河流


Examples of category for river in Chinese
shore岸 (àn), 海濱, 海滨 (hǎibīn), 海岸 (hǎi'àn), 湖岸 (hú'àn), 河岸 (hé'àn)
water水 (shuǐ)
Specialized synonyms for river in Chinese
green綠色, 绿色 (lǜsè), 青 (qīng)
milk奶 (nǎi), 牛奶 (niúnăi)
orange橙树 (chéngshù)
red紅色
salmon三文魚, 三文鱼 (sānwényú), 鮭魚, 鲑鱼 (guīyú)
snake蛇 (shé)
white白色 (báisè)
Terms within for river in Chinese
waterfall瀑布 (pùbù)