How do you say biology in Chinese?
— 生物學, 生物学 (shēngwùxué); 生物学; Portal:生物学; 生物学; Portal:生物学


Examples of category for biology in Chinese
cell細胞, 细胞 (xìbāo)
culture文化 (wénhuà)
family家族 (jiāzú)
female女 (nǚ), 母 (mǔ), 雌 (cí)
sport運動, 运动 (yùndòng)
tribe部落 (bùluò)
Generic synonyms for biology in Chinese
life生命 (shēngmìng), 生活 (shēnghuó)
Specialized synonyms for biology in Chinese
ecology生態, 生态 (shēngtài), 生態學, 生态学 (shēngtàixué)