How do you say biology in Vietnamese?
— sinh vật học; Sinh học; Wikipedia:Trang chính Sinh học


Examples of category for biology in Vietnamese
celltế bào
culturevăn hóa
familygia đinh
sportthể thao
Generic synonyms for biology in Vietnamese
collectionbộ sưu tập
lifesinh hoạt; sanh hoạt
Specialized synonyms for biology in Vietnamese
botanythực vật học
ecologysinh thái học
Member holonyms for biology in Vietnamese
botanythực vật học